Letné tábory 2021 - ponuka.jpg
Cestománia 2021.jpg
Zvieratká 2021 1.jpg

 

INFORMÁCIE K VYUČOVANIU A KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI 

Vážení rodičia, milí žiaci, 
oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.4.2021 a s účinnosťou od 12.4. obnovujeme vyučovanie v našej ZUŠ prezenčnou formou pre žiakov 1. stupňa ZŠ v individuálnych odboroch štúdia (okrem spevu a dychových nástrojov).

Žiaci 2. stupňa ZŠ a skupinové odbory budú až do odvolania pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (STIAHNITE TU)

Súčasťou čestného vyhlásenia je aj nahliadnutie do Potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo Potvrdenia negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo Potvrdenie o výnimke z testovania zákonného zástupcu žiaka. Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedni učitelia. 

Na vyučovaní naďalej platia všetky aktuálne epidemiologické nariadenia.

Vstup do budovy je povolený iba pre žiakov ZUŠ.

Krúžková činnosť v CVČ Quo vadis pokračuje dištančnou formou. O jej priebehu a spôsobe realizácie vás informujú vedúci záujmových útvarov, v prípade športových krúžkov tréneri.

Ďakujeme vám za trpezlivosť a podporu a v neposlednom rade aj za záujem o dištančné vzdelávanie. Prajeme vám pevné zdravie a veríme, že čoskoro sa budú môcť brány našej školy opäť otvoriť pre všetky deti ...
Tím ZUŠ a CVČ Quo vadis

firm-business-handshake.jpg

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

Papers_APStock_77654632-1024x576.jpg

Prehľad najdôležitejších dokumentov školských zariadení