Prijímacie skúšky na šk. rok 2017/2018

June 12, 2017

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Quo Vadis, Zvolen v súlade s §5 ods. 1 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018. Termín konania prijímacích skúšok: 26.6. 2017 v čase od 13.00 do 17.00 hod.

 

Prihláška na štúdium sa vypĺňa priamo v čase a mieste konania prijímacích skúšok. Prihlášku si môžete stiahnuť aj v elektronickej podobe tu:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=690

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

 

Hudobný odbor

Uchádzač si pripraví 1 - 2 piesne, ktoré zaspieva, najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia - opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného

 

nástroja.

 

Výtvarný odbor

Na prijímacie skúšky si deti nemusia nosiť pastelky, ani žiaden výtvarný materiál. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu. Ukážky vlastných prác sú vítané.

 

Tanečný odbor

Na prijímacie skúšky si treba priniesť pohodlné oblečenie a cvičky. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová aj verbálna pamäť, hlasový potenciál a tanečná improvizácia.

 

Literárno-dramatický odbor

Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

 

Veľmi sa na Vás všetkých tešíme! :-)

Please reload

PRIPRAVUJEME

DFS Rozmarínček - rozlúčka so školským rokom

June 25, 2020

1/4
Please reload

Naposledy pridané

June 4, 2020

May 30, 2020

Please reload

Archív